الدورادو El2r~2

خدایا ، هرگز نمیگویم دست مرا بگیر ، عمریست گرفته ای مبادا رها کنی

مرداد 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
6 پست
مرداد 94
5 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
9 پست
اسفند 93
13 پست
بهمن 93
12 پست
دی 93
12 پست
آذر 93
17 پست
آبان 93
7 پست
مهر 93
16 پست
شهریور 93
35 پست
مرداد 93
19 پست
تیر 93
33 پست
خرداد 93
25 پست
اسفند 92
53 پست
بهمن 92
98 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
13 پست
مهر 92
15 پست
شهریور 92
17 پست
مرداد 92
14 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
12 پست
آذر 91
6 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
6 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
6 پست
آبان 90
11 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
7 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
21 پست
دی 89
7 پست
آذر 89
4 پست
مهر 89
3 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
8 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
6 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
2 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
15 پست
خرداد 87
15 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
4 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
5 پست
بهمن 82
13 پست
دی 82
2 پست
آذر 82
3 پست
آبان 82
2 پست
مهر 82
3 پست
شهریور 82
2 پست
مرداد 82
4 پست
تیر 82
17 پست
خرداد 82
4 پست