831

امروز صبح رسیدیم کرمان و من توی رخت خوابم!!!
از دیروز صبح تب و لرز دارم و نمیتونم از جام تکون بخورم ؛ دو سری رفتم دکتر هر کدوم ساز خوشونو کوک کردن!!
رفتم پیش متخصص داخلی ، به خودش زحمت نداد حتی تبم رو بگیره!!
حالا منو با اون حالم بیرون مطب نگه داشته که به نماز!!
واقعا حرفی برای گفتن نذاشت!

/ 0 نظر / 15 بازدید