800

امروز یادم بچگیهام افتادم

یاد اونروزیکه معلممون گفت مجموع زوایای داخلی مثلت 180 درجست!
منم مثل اسکلا دو روز تمام داشتم مثلث میکشیدم و زاویه جمع میکردم!!
البته چند بار بیشتر از 180 شد!! اما خب هنر نقاله بود نه من!

خلاصه اینکه از بچگی دنبال مثال نقض بودم گویا!

/ 0 نظر / 12 بازدید